Melamine Mug Black/White x 6
Melamine Mug Cream / Blue x 6
Melamine Mug Yellow/Blue x 6
Melamine Tumbler Cream/Blue x 6
Melamine Tumbler Grey/White x 6